Παρασκευή

Κτηματολόγιο: Κληρονομιά - Διαθήκη - Γονική Παροχή - Συγκυριότητα

              Κτηματολόγιο: Κληρονομιά - Διαθήκη - Γονική Παροχή - Συγκυριότητα                                              
t: 210 7622286 
m: 6977 679792 

Κτηματολόγιο:  Κληρονομιά

Κάθε ένας από τους κληρονόμους πρέπει να δηλώσει το μερίδιό του (ποσοστό δικαιώματος επί τοις εκατό ή σε κλάσμα) στο ακίνητο που έχει κληρονομήσει. 
Αν δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς:
Το δικαίωμα που έχει αποκτηθεί µε κληρονομιά, μπορεί να δηλωθεί ακόμα και αν δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς (ή π.χ. κληρονομητήριο σε συμβολαιογράφο).
Στην περίπτωση αυτή πρέπει να προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
Εάν υπάρχει διαθήκη, υποβάλλονται υποχρεωτικά:
α. ο τίτλος του κληρονομούμενου,
β.  η ληξιαρχική πράξη θανάτου,
γ.  αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης,
δ.  πιστοποιητικό περί µη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης
ε.  πιστοποιητικό περί µη αποποιήσεως κληρονομιάς.
Εάν δεν υπάρχει διαθήκη, υποβάλλονται υποχρεωτικά:
1.  ο τίτλος του κληρονομούμενου,
2.  ληξιαρχική πράξη θανάτου,
3.  πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών,
4.  πιστοποιητικό περί µη δημοσιεύσεως διαθήκης
5.  πιστοποιητικό περί µη αποποιήσεως κληρονομιάς.
Εάν δεν έχει τίτλους αλλά χρησικτησία
Σε περίπτωση που ο κληρονομούμενος δεν είχε τίτλους, γιατί είχε το ακίνητο µε χρησικτησία, πρέπει να προσκομίσει δύο έγγραφα από τα οποία να προκύπτει πώς ασκούσε πράξεις νομής επί εικοσαετία (20 χρόνια).

Κτηματολόγιο - Γονική παροχή 

Σε ακίνητα που έχει μεταβιβαστεί µόνο η ψιλή κυριότητα και έχει παρακρατηθεί η επικαρπία, υπόχρεοι δήλωσης είναι τόσο ο ψιλός κύριος όσο και ο επικαρπωτής του ακινήτου.
Κτηματολόγιο- Τμηματικές αγορές 
Οι ιδιοκτήτες όταν έχουν αποκτήσει δικαίωμα σε ένα ακίνητο µε διαφορετικούς τίτλους, τότε θα πρέπει να καταθέσουν όλους τους τίτλους και να συµπληρώσουν τα σχετικά πεδία στην ενότητα «Στοιχεία Δικαιώματος». 
Κτηματολόγιο- Συγκυριότητα
Όταν υπάρχει συγκυριότητα, κάθε συγκύριος δηλώνει το ποσοστό που του ανήκει.
  Το Τεχνικό Γραφείο TopoExperts μπορεί να σας βοηθήσει στην ηλεκτρονική δήλωση της ιδιοκτησίας σας στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Η εμπειρία μας έχει αποδειχθεί μέσα από πλήθος κτηματολογικών υποθέσεων, δικαστικών και εξωδικαστικών, που μας έχουν ανατεθεί και έχουμε φέρει σε πέρας με επιτυχία. Οι συνεργάτες εξάλλου του γραφείου μας συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των πραγματογνωμόνων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, και ως εκ τούτου τους ανατίθενται πλήθος δικαστικών υποθέσεων για τις οποίες καλούνται να αποφανθούν επιστημονικά. 
  Στο Τεχνικό Γραφείο TopoExperts προσπαθούμε να διατηρούμε την αμοιβή - τιμή των προσφερομένων υπηρεσιών μας χαμηλή και σύμφωνη με τον όγκο εργασίας. 
    Απευθυνθείτε στα τηλέφωνα   210 7622286 & 6977 679792   για να απαντήσουμε άμεσα σε κάθε τεχνικό ερώτημα σας.


www.topoexperts.gr