Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013

Τοπογραφικό Διάγραμμα: Σύνταξη υψομετρικής μελέτης οδού

Ν.Δ. 17-7-23 ΦΕΚ 228Α’/23
Κεφ. Α' – άρθρον 4 : « Σύνταξις, έγκρισις και εφαρμογή σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών και γενικοί όροι αναπτύξεως αυτών»
Υψομετρικός καθορισμός για την εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου 

1. Εφ' όσον εν τω εγκεκριμένω σχεδίω δεν προβλέπεται η υψομετρική θέσις των οδών, πλατειών κλπ. κοινοχρήστων χώρων ως και των επί της επιφανείας του εδάφους βάσεων των εν γένει οικοδομών, περιτοιχισμένων, ιδιωτικών πρασιών και κήπων καθορίζεται αύτη δι' αποφάσεως του επί της Συγκοινωνίας Υπουργού λαμβανομένης μετά σύμφωνον γνώμην του Συμβουλίου των Δημοσίων 'Εργων. Κατά τον αυτόν τρόπον τροποποιούνται τα ανωτέρω υψομετρικά στοιχεία και μετά τον αρχικόν καθορισμόν των. 
2. Η εφαρμογή των εγκεκριμένων σχεδίων επιτρέπεται μόνον μετά τον κατά τα ανωτέρω υψομετρικόν καθορισμόν. 
3. Δεν επιτρέπεται η ανέγερσις οικοδομών και η εν γένει εκτέλεσις οιωνδήποτε εργασιών δομήσεως επί οικοπέδων κειμένων εις οδούς και πλατείας μη διαμορφωθείσας τεχνικώς βάσει του κατά τα ανωτέρω υψομετρικού καθορισμού, τουλάχιστον επί τμήματος αυτών κειμένου προ των εφ' ων αι ανεγερθησόμεναι οικοδομαί οικοπέδων, κατά Εα δια Β.Δ/γματος κανονισθησόμενα. Εν ανάγκη εις την τοιαύτην διαμόρφωσιν οφείλουσι να προβαίνωσιν εις βάρος και διά λογαριασμόν των υποχρέων αυτοί οι οικοδομούντες. Η παράγραφος αύτη έχει και αναδρομικήν ισχύν ως προς τας ήδη ανεγερθείσας οικοδομάς οι ιδιοκτήται των οποίων καλούμενοι δέον να συμμορφωθώσι προς τας ανωτέρω διατάξεις. 

ΓΟΚ ‘85 άρθρο 10 «Πλάτος δρόμου - Αφετηρία μέτρησης υψών»
3α. Τα ύψη για την εφαρμογή της παρ.6α του άρθρου 9 , μετρώνται από κάθε σημείο της ρυμοτομικής γραμμής στη στάθμη του οριστικά διαμορφωμένου πεζοδρομίου, όπως βεβαιώνεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα. Αν δεν υπάρχει οριστικά διαμορφωμένο πεζοδρόμιο, η στάθμη αυτή καθορίζεται από την εγκεκριμένη υψομετρική μελέτη της οδού. Αν δεν υπάρχει υψομετρική μελέτη της οδού ή η υπάρχουσα χρειάζεται τροποποίηση, ο οικείος Δήμος ή η Κοινότητα έχει υποχρέωση να καταρτίσει σχετική μελέτη κατά μήκος ενός τουλάχιστον οικοδομικού τετραγώνου. Σε περίπτωση αδυναμίας του Δήμου ή της Κοινότητας, η μελέτη συντάσσεται από ιδιώτη μηχανικό και εγκρίνεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα. 
β. Αν ο Δήμος ή η Κοινότητα δεν εκδώσει τις παραπάνω βεβαιώσεις μέσα σε ένα μήνα από την σχετική αίτηση αυτές εκδίδονται από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία ή από άλλη τεχνική υπηρεσία, την οποία ορίζει ο Νομάρχης. Η παραπάνω υπηρεσία κοινοποιεί τα σχετικά έγγραφα στο Δήμο ή την Κοινότητα 

Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ 53244/02 ΦΕΚ 6Β’/02
5. Η διαδικασία της παρ.3β του άρθρου 10 του ΓΟΚ’85 όπως ισχύει, διατηρείται όταν χρειάζεται τόσο για τις βεβαιώσεις όσο και για τις υψομετρικές μελέτες. 
6. Οι αρμόδιες Πολεοδομικές Υπηρεσίες, με τον έλεγχο του Τοπογραφικού διαγράμματος για την χορήγηση των οικοδομικών αδειών, θα πρέπει όπως ελέγχουν τα λοιπά οριζοντιογραφικά στοιχεία του, να ελέγχουν σύμφωνα με την ως άνω βεβαίωση του κάθε ΟΤΑ Α βαθμίδας και την ύπαρξη της οριστικά διαμορφωμένης οδού ή την εφαρμογή της εγκεκριμένης υψομετρικής μελέτης, στο Τοπογραφικό. 

Μάθετε περισσότερα για το Ελληνικό Κέντρο Φωτοερμηνείας  TOPOEXPERTS και τις
παρεχόμενες υπηρεσίες. Απευθυνθείτε στο 6977 679792 και στο 210-7622286 για να απαντήσουμε άμεσα σε κάθε σας ερώτημα και να δώσουμε λύση σε κάθε σας πρόβλημα.

www.topoexperts.gr