Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018

Ο Δήμος Τριφυλίας για παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων

Οι ενδιαφερόμενοι καταστηματάρχες και λοιποί που επιθυμούν να κάνουν χρήση κοινοχρήστων χώρων (πλατείες – πεζοδρόμια – πεζόδρομους) για τη φετινή χρονιά (2018) πρέπει να προσέλθουν στο ΔΗΜΟ, προκειμένου να υποβάλουν αιτήσεις για χορήγηση άδειας χρήσης χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1080/80, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και σύμφωνα με τον κανονισμό των κοινοχρήστων χώρο που έχει ψηφιστεί από το Δήμο με την αριθ. 199/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Προκειμένου να χορηγηθεί η Άδεια Κατάληψης Κοινοχρήστου Χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων, ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτησή του στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:
_ Αντίγραφο της Άδειας λειτουργίας καταστήματος (υγειονομικού ενδιαφέροντος καταστήματα) ή
έναρξη επαγγέλματος.
_ Τοπογραφικό διάγραμμα ή σκαρίφημα, υπογεγραμμένο από μηχανικό, στο οποίο θα σημειώνεται το κατάστημα, η είσοδός του και ο υπό παραχώρηση κοινόχρηστος χώρος του οποίου θα απεικονίζονται ευκρινώς η ακριβής θέση και η επιφάνεια που καταλαμβάνει.
_ Σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:100 του υπό παραχώρηση χώρου με αναγραφόμενες διαστάσεις και αποτύπωση του υφιστάμενου αστικού εξοπλισμού.
_ Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την αιτούμενη χρήση.
_ Στην περίπτωση της άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων θα γίνεται μνεία και για τη δυνατότητα τοποθέτησης σκιαδίων και λοιπών λειτουργικών στοιχείων που επιτρέπονται βάσει του παρόντα κανονισμού.
Η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, θα εξετάζεται εφόσον για τον προβλεπόμενο, από την άδεια λειτουργίας του καταστήματος, αριθμό εξωτερικών τραπεζοκαθισμάτων δεν επαρκεί το προκήπιο, ή δεν υφίσταται αυτό λόγω ταύτισης οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής.
Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων θα βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση εφαρμογής του άρθρου 50 του Ν. 4257/2014 που προβλέπει επιβολή προστίμων.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Αγ. Πετρακόπουλος
Τηλ.: 2761033581

www.topoexperts.gr