Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013

Τι είναι το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ)

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) αποτελεί ένα κατευθυντήριο σχέδιο για την ορθολογική οργάνωση και ανάπτυξη της πόλης.

Το θεσμικό πλαίσιο για την εκπόνηση και έγκριση του ΓΠΣ είναι ο Νόμος 1337/83 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν 2508/97.

Αντικείμενο

  • Η διερεύνηση και προσδιορισμός των δυνατοτήτων ανάπτυξης των παραγωγικών δραστηριοτήτων και της εξέλιξης του πληθυσμού της πόλης στα πλαίσια των στόχων και κατευθύνσεων του Ρυθμιστικού Σχεδίου.
  • Η ανασυγκρότηση της πολεοδομικής δομής της πόλης και η οργάνωσή της σε πολεοδομικές ενότητες.
  • Η ορθολογική κατανομή των χρήσεων γης και ιδιαίτερα της κατοικίας, των παραγωγικών δραστηριοτήτων και του κοινωνικού εξοπλισμού.
  • Η προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού περιβάλλοντος και της ιστορικής φυσιογνωμίας της πόλης.
  • Ο καθορισμός περιοχών του αστικού χώρου που χρειάζονται ειδικές παρεμβάσεις.
  • Η οργάνωση των δικτύων μεταφορικής και τεχνικής υποδομής.
  • Ο καθορισμός περιοχών ειδικής προστασίας
  • Ο έλεγχος των χρήσεων γης στον περιαστικό χώρο σε περιοχές που δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν.

Διαδικασίες εκπόνησης, συμμετοχής, έγκρισης και υλοποίησης των ΓΠΣ

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, προβλέπεται η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων αλλά και των πολιτών, σε όλες τις φάσεις εκπόνησης, έγκρισης και υλοποίησης του ΓΠΣ. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η ενεργός συμμετοχή των οικείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των αρμόδιων κεντρικών, περιφερειακών και νομαρχιακών υπηρεσιών των Υπουργείων, των οργανισμών Κοινής Ωφέλειας καθώς και των μεμονωμένων πολιτών με κάθε πρόσφορο τρόπο.
Η υλοποίηση των προτάσεων του ΓΠΣ είναι πολύπλοκη διαδικασία στην οποία εμπλέκονται τόσο ο Δημόσιος όσο και ο Ιδιωτικός Τομέας, γεγονός που απαιτεί συστηματική παρακολούθηση. Σημειώνεται επίσης ότι τα ΓΠΣ αποτελούν τα κύρια υπόβαθρα και την βάση για την συμμετοχή των ΟΤΑ σε Κοινοτικά προγράμματα.
Η αρμοδιότητα για την προώθηση της διαδικασίας έγκρισης των ΓΠΣ στην Αττική ανήκει στον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας του Περιβάλλοντος.
Παράλληλα ο Οργανισμός Αθήνας προωθεί και τροποποιήσεις των ήδη εγκεκριμένων ΓΠΣ (σύμφωνα με τον Ν.2508 Δ/97), εφόσον προκύπτει ανάγκη λόγω μεταβολής των παραμέτρων του αστικού η περιαστικού χώρου.

πηγή: http://www.organismosathinas.gr

www.topoexperts.gr/Services/Φωτοερμηνεία_Πραγματογνωμοσύνη