Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013

Αλλαγή Χρήσης σε Δημόσια και Ιδιωτικά Δάση

ΑΡΘΡΟ 24 

παρ. 1. Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους. Για τη διαφύλαξή του το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία των δασών, δασικών εκτάσεων και των λοιπών εν γένει εκτάσεων των συμπεριλαμβανομένων στη γενικότερη έννοια των δασικών οικοσυστημάτων. Η ιδιαίτερη κατηγορία των ανωτέρω εκτάσεων προσδιορίζεται ανάλογα με την πυκνότητα, το ποσοστό δασοκάλυψης, τη μορφή της βλάστησης, το ελάχιστο απαιτούμενο εμβαδόν, το χρόνο αναφοράς που δεν μπορεί να είναι πριν το 1975 και τα άλλα χαρακτηριστικά, όπως αυτά θα περιγράφονται στο σχετικό νόμο.

Απαγορεύεται η μεταβολή του προορισμού των δημοσίων και ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων εκτός και αν η αλλαγή χρήσης τους για οποιοδήποτε σκοπό προέχει για την εθνική οικονομία, επιβάλλεται από το δημόσιο συμφέρον ή εξυπηρετεί τις ανάγκες διαβίωσης του πολίτη, καθοριζομένης με νόμο της διαδικασίας με την οποία θα κρίνεται η ανάγκη αλλαγής χρήσης για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών. Οι υπόλοιπες εκτάσεις μπορούν να χρησιμοποιούνται για οποιοδήποτε σκοπό με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων χωρίς την ανωτέρω διαδικασία. Εκτάσεις που δεν είχαν χαρακτήρα δάσους ή δασικής έκτασης και δασώθηκαν φυσικά ή τεχνητά, δεν χάνουν τον αρχικό χαρακτήρα τους μπορεί δε να χρησιμοποιούνται για οποιοδήποτε σκοπό μετά από έγκριση της υλοτομίας ή εκχέρσωσης από το αρμόδιο για το χαρακτηρισμό τους όργανο. 

ΑΡΘΡΟ 117 

παρ. 3. Δημόσια ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται από πυρκαγιά ή που με άλλο τρόπο αποψιλώθηκαν ή αποψιλώνονται δεν αποβάλλουν για το λόγο αυτό το χαρακτήρα που είχαν πριν καταστραφούν και κηρύσσονται υποχρεωτικά αναδασωτέες. Σε κάθε περίπτωση αμφισβήτησης του χαρακτήρα των εκτάσεων αυτών πριν την καταστροφή τους, αυτή επιλύεται ως νόμος ορίζει και για τις υπόλοιπες εκτάσεις, αιρουμένης της σχετικής απόφασης κήρυξής τους αναδασωτέων εφόσον κριθεί τελεσίδικα ότι δεν είχαν το χαρακτήρα δάσους ή δασικής έκτασης. Η διάθεση αναδασωτέων εκτάσεων για σκοπούς που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 24 μπορεί να γίνει με την προϋπόθεση ότι με την προβλεπόμενη διαδικασία θα κριθεί επί πλέον ότι δεν υπάρχουν άλλου χαρακτήρα εκτάσεις που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν το συγκεκριμένο σκοπό, αιρουμένης βέβαια της απόφασης κήρυξής των αναδασωτέων. Η απόφαση κήρυξης δάσους ή δασικής έκτασης αναδασωτέας αίρεται επίσης αφότου επανακτηθεί ο πριν την καταστροφή χαρακτήρας.

παρ. 4. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση δασών ή δασικών εκτάσεων που ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου επιτρέπεται μόνον υπέρ του δημοσίου σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 17, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και προστατεύονται ή διατίθενται όπως στο άρθρο 24 ορίζεται. 
_______________________________________________________________________________

Αν σε αεροφωτογραφίες του 1945 ή του 1960 παρουσιάζεται το ακίνητο σας ως αγροτική ή αγροτολιβαδική έκταση, ενώ το δασαρχείο την έχει χαρακτηρίσει δασική, η υπόθεση σας μπορεί να στηριχθεί σε μια καλά τεκμηριωμένη φωτοερμηνεία  και μια ειδική τεχνική έκθεση πραγματογνωμοσύνης και να επιτευχθεί ο αποχαρακτηρισμός ή η αλλαγή χρήσης της έκτασης σας στην  Α/βάθμια Επιτροπή Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων του Ν. 998/79 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Γραφείου μας: www.topoexperts.gr