Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2013

Αυθαίρετα:Αναθεωρείται εκ βάθρων το θεσμικό πλαίσιο

Σε ριζική αναθεώρηση του πλαισίου για την αυθαίρετη δόμηση προχωρά το υπουργείο Πε­ριβάλλοντος, προβαίνοντας σε κατηγοριοποί­ηση των αυθαιρεσιών, παροχή διευκολύνσεων προς τους πολίτες και κωδικοποίηση της νομο­θεσίας σε ενιαίο κείμενο. «Φιλοδοξία μας είναι να καταλήξουμε σε μια όσο το δυνατόν πιο ολι­στική, δομική και οριστική διευθέτηση του ζη­τήματος» υπογράμμισε ο Σταύρος Καλαφάτης σε συνέντευξη Τύπου που έγινε χθες, καλώντας τους βουλευτές να καταθέσουν τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους μέχρι την επόμενη Δευτέρα, με στόχο το νομοθέτημα να έρθει προς ψήφιση στη Βουλή εντός του Μαρτίου.
Σύμ­φωνα με τον αναπληρωτή υπουργό, το νομο­σχέδιο κατηγοριοποιεί την αυθαιρεσία και τα­ξινομεί κάθε παράβαση ώστε να αποκαταστα­θούν οι ανισότητες και να εμπεδωθεί το κράτος δικαίου. Με την κατηγοριοποίηση, δηλαδή, των αυθαιρέτων ανάλογα με το μέγεθος της παρά­βασης θα δοθούν οριστικοί τίτλοι νομιμότητας στα κτίσματα με μικρές παραβάσεις. Ακόμα, στόχος είναι το υπουργείο να προχωρήσει σε καταγραφή των αυθαιρέτων, με παροχή διευ­κολύνσεων στους πολίτες. Σύμφωνα με πλη­ροφορίες, οι διευκολύνσεις στις οποίες καταλήγει το υπουργείο είναι η αύξηση του αριθμού των δόσεων για την αποπληρωμή του ειδικού προστίμου, αλλά και ο συμψηφισμός του προ­στίμου με παλαιότερα καταβληθέντα πρόστιμα από τους ιδιοκτήτες. Με τον τρόπο αυτό το ΥΠΕΚΑ φιλοδοξεί να αποτυπώσει και να υπο­λογίσει το περιβαλλοντικό ισοζύγιο με τρόπο ανταποδοτικό και όχι εισπρακτικό. Το νομο­σχέδιο επιχειρεί να κωδικοποιήσει τη νομοθε­σία περί αυθαιρέτων σε ένα ενιαίο κείμενο, με ενσωμάτωση των κατά καιρούς εγκυκλίων -οδηγιών της διοίκησης αλλά και συμμόρφωση προς τη νομολογία του ΣτΕ. Παράλληλα, επιχειρείται όσο το δυνατόν καλύτερη νομική θω­ράκιση των διαμορφούμενων διατάξεων. «Στό­χος μας είναι το τελικό κείμενο που θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή να είναι κατά το μέγι­στο δυνατόν "απαλλαγμένο* από διατάξεις και προτάσεις που είτε ενέχουν στοιχείο αντισυν­ταγματικότητας είτε κάποιο άλλο νομικό κώλυμα το οποίο ενδεχομένως θα δυσχεραίνει ή θα εμ­ποδίζει την εφαρμογή των διατάξεών του» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Καλαφάτης. Τέλος, θωρα­κίζεται θεσμικά η νομική «κόκκινη γραμμή» για την ύπαρξη αυθαιρέτων, με στόχο την κατοχύ­ρωση του χρονικού σημείου ύστερα από το οποίο δεν θα γίνει, επ' ουδενί, δεκτή οποιαδή­ποτε αυθαιρεσία.

πηγή: Εξπρές
www.topoexperts.gr