Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2012

Ασφαλιστικές εισφορές στον ν. 4014/11

Σύµφωνα µε την παρ. 22 του άρθρου 24 του ν. 4014/11 22 «Για τις αυθαίρετες κατασκευές και
αλλαγές χρήσης που εξαιρούνται της επιβολής κυρώσεων µε βάση τις διατάξεις του παρόντος
νόµου δεν οφείλονται αναδροµικά ασφαλιστικές εισφορές και οποιοσδήποτε φόρος, καθώς και
οποιασδήποτε µορφής πρόστιµα και τέλη, όπως το τέλος ακίνητης περιουσίας, καθαριότητας,
φωτισµού και δυνητικά ανταποδοτικά τέλη. Τυχόν ήδη καταβληθέντες φόροι, τέλη και πρόστιµα
δεν αναζητούνται.». Κατά συνέπεια, από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι αυθαίρετες κατασκευές
οι οποίες υπάγονται στον ν. 4014/11  δεν οφείλουν βεβαιωθέντα πρόστιµα και τέλη
ασφαλιστικών εισφορών ούτε και αναδροµικές µη βεβαιωθείσες ασφαλιστικές εισφορές για
τις αυθαίρετες εργασίες που έχουν συντελεστεί.


http://www.topoexperts.gr/Services/Βεβαίωση_Μηχανικού

www.topoexperts.gr