Πέμπτη, 5 Απριλίου 2012

Στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον» έχουν ενταχθεί μέχρι στιγμής 10.000 κατοικίες, ενώ το σύνολο των αιτημάτων που έχει κατατεθεί στις τράπεζες προς έγκριση ξεπερνά τις 40.000.
Οι αλλαγές που έφερε το υπουργείο Περιβάλλοντος στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον αναμένεται να τονώσουν τη ζήτηση αφού:
- Το πρόγραμμα επεκτείνεται και σε κτίρια που κατασκευάστηκαν μετά το 1990 και αίρονται οι περιορισμοί για κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία.
- Κάθε πολίτης μπορεί να υποβάλει περισσότερες από μία αιτήσεις (αν έχει περισσότερα από 1 ακίνητα).
- Δυνατότητα να μπουν και κενές κατοικίες αρκεί να χρησιμοποιούνταν ως κατοικία κάποια στιγμή κατά τα τρία τελευταία χρόνια.
- Επίσης αυξάνεται η προκαταβολή από 30% σε 40% του προϋπολογισμού της κάθε αίτησης.
- Προβλέπεται δαπάνη για αμοιβή συμβούλου έργου, έως 250 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) ανά διαμέρισμα και έως 800 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) για πολυκατοικία.
Τα υλικά και συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν και για τα οποία υφίσταται σχετική υποχρέωση από την κείμενη νομοθεσία, θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.
Οι εργασίες για να είναι επιλέξιμες από το Πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ οίκον, θα πρέπει να προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και θα αφορούν αποκλειστικά τις ακόλουθες τρεις κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων:
- Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης. Η παρέμβαση αφορά κατά βάση (αλλά όχι αποκλειστικά) θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα με διπλά τζάμια. Επιλέξιμη είναι και η αλλαγή μόνο του τζαμιού, εάν ο συνολικός συντελεστής θερμοπερατότητας του ανοίγματος (πλαίσιο και τζάμι) ικανοποιεί τις ελάχιστες προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ. Επιλέξιμη, επίσης, είναι η αντικατάσταση εξώπορτας σε μονοκατοικία (όχι σε διαμέρισμα) και κουφωμάτων κλιμακοστασίου και φωταγωγού σε πολυκατοικία. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση εξωτερικών σταθερών σκιάστρων και κινητών προστατευτικών εξωφύλλων στα ανοίγματα (παντζούρια, ρολά). Δεν συμπεριλαμβάνονται ανοίγματα προς χώρους του κτιρίου θερμαινόμενους ή μη (π.χ. πόρτα διαμερίσματος). Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση μη σταθερών εξωτερικών σκιάστρων.
- Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής. Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη και η τοποθέτηση εσωτερικής θερμομόνωσης όταν η τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης είναι τεχνικά αδύνατη ή δεν επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Στην περίπτωση επεμβάσεων σε στέγη, επιλέξιμες είναι μόνο οι δαπάνες που αφορούν στη θερμομόνωση και υγρομόνωση αυτής.
Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται:
- Η εγκατάσταση ή αντικατάσταση συστήματος καυστήρα/ λέβητα με καινούργιο σύστημα πετρελαίου ή φυσικού αερίου ή σύστημα που λειτουργεί κυρίως με την αξιοποίηση ανανεώσιμης πηγής ενέργειας ή σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η εγκατάσταση / αντικατάσταση αφορά στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του λεβητοστασίου στο σύνολό του ( με εξαίρεση τη δεξαμενή πετρελαίου, καθώς και του δικτύου διανομής. Εξαιρούνται οι τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας (σώματα καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο σύστημα).
- Η τοποθέτηση διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, όπως χρονοδιακόπτες, αυτοματισμούς αντιστάθμισης ή/και υδραυλικής ισορροπίας για τη ρύθμιση των μερικών φορτίων (τρίοδη ή τετράοδη ηλεκτροβάνα, ρυθμιστές στροφών κυκλοφορητών κ.λπ.), θερμοστάτες χώρων, θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων κ.λπ., συμπεριλαμβανομένων συστημάτων θερμιδομέτρησης για την κατανομή δαπανών θέρμανσης.
- Η τοποθέτηση ηλιακών συστημάτων για την παροχή ζεστού νερού χρήσης (συλλέκτης, δοχείο αποθήκευσης νερού, βάση στήριξης, σωληνώσεις κ.λπ.).
Το σημαντικό είναι ότι για την υλοποίηση των εργασιών αυτών δεν απαιτείται αδειοδότηση, ούτε καν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων. Επίσης το μέγιστο ύψος του προϋπολογισμού (μαζί με τον ΦΠΑ που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ ανά ιδιοκτησία.
Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων (χωρίς επιπλέον προϋπόθεση), που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια:
- Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ.
- Εχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη, ενώ στις πολυκατοικίες όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν με ίδια κεφάλαια. Επίσης, εντάσσονται κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελευταίων τριών ετών.
Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον» δημιουργεί αυξημένη ζήτηση για επαγγελματικούς κλάδους όπως είναι οι αλουμινοκατασκευαστές. Μόνο από τις πόρτες και τα παράθυρα ένα κτίριο μπορεί να εξοικονομήσει το 35% της ενέργειας που καταναλώνει.
Τα περισσότερα αιτήματα προς τις τράπεζες για ενεργειακή αναβάθμιση περιλαμβάνουν αντικατάσταση των παλαιού τύπου κουφωμάτων.

Πηγή: http://www.fimes.gr/2012/04/eksoikonomisi-kat-oikon-allages/#ixzz1qt2pqQ1u


http://www.topoexperts.gr/Services/Βεβαίωση_Μηχανικού


www.topoexperts.gr