Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012

Δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης ηλεκτροδότησης σε κτίσμα με Οικοδομική Άδεια


Εγκ-28116/91           Εγκ-28116/29-3-91
Σύνδεση οικοδομών με δίκτυα ηλεκτρισμού και ύδρευσης
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ


Υστερα από το με αρ. εγγρ-71755/9-10-90   έγγραφό μας σχετικά με την σύνδεση οικοδομών με δίκτυα ηλεκτρισμού και ύδρευσης στις περιοχές αρμοδιότητας της Δ/νσης Πολεοδομίας Ανατολικής Αττικής και Πολεοδομικού Γραφείου Αργυρούπολης και με αφορμή έντονες διαμαρτυρίες και με στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών σε όλη την επικράτεια και την αποφυγή μεγάλων καθυστερήσεων που έχουν διαπιστωθεί στις υπηρεσίες σας στις περιπτώσεις σύνδεσης με τα δίκτυα ΔΕΗ και Υδρευσης οικοδομών, δίδονται οι παρακάτω οδηγίες:

Επιτρέπεται η προσωρινή σύνδεση των οικοδομών με τα δίκτυα ΔΕΗ και Υδρευσης, αφού προηγουμένως υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη αίτηση για θεώρηση της άδειας χωρίς αυτοψία με συνημμένη δήλωση του Ν-1599/87 των επιβλεπόντων Μηχανικών.

Στη δήλωση θα αναφέρεται ότι:

    1) Εχουν αποπερατωθεί οι οικοδομικές εργασίες σύμφωνα με τις Γενικές και Ειδικές Πολεοδομικές διατάξεις όσον αφορά την αρχιτεκτονική μελέτη.

    2) Εχουν εφαρμοσθεί πλήρως οι Γενικές και Ειδικές Πολεοδομικές διατάξεις όσον αφορά τη στατική μελέτη.

    3) Εχουν εφαρμοσθεί πλήρως οι Γενικές και Ειδικές Πολεοδομικές διατάξεις όσον αφορά την μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων.

    4) Εχουν εφαρμοσθεί πλήρως τα προβλεπόμενα στις Γενικές και Ειδικές Πολεοδομικές διατάξεις για τις λοιπές εγκαταστάσεις που εξηπηρετούν την λειτουργία του κτιρίου (όπου βέβαια απαιτούνται) ήτοι:

        Α. Θέρμανση

        Β. Κλιματισμός, Αερισμός

        Γ. Πυροπροστασία

        Δ. Ανυψωτικών συστημάτων(ανελκυστήρες, κυλιόμενες σκάλες κλπ).

        Ε. Ηλεκτρικών υποσταθμών υποβιβασμού τάσεως.

        ΣΤ. Αερίων καυσίμων.

    5) Εχουν εφαρμοσθεί οι Γενικές και Ειδικές Πολεοδομικές διατάξεις όσον αφορά τους χώρους στάθμευσης που απαιτούνται.

    6) 'Εχουν εφαρμοσθεί οι διατάξεις για τη θερμομόνωση.

    7) Σε περίπτωση που έχει αποπερατωθεί τμήμα της οικοδομής ή των οικοδομών (πχ. διαμέρισμα, κατάστημα, τμήμα συγκροτήσεως κτιρίων κλπ.) η πιο πάνω δήλωση θα αφορά το ως άνω τμήμα. Στην ίδια δήλωση επίσης πρέπει να περιγράφεται το στάδιο εργασιών που βρίσκεται η υπόλοιπη οικοδομή και ότι έχουν εφαρμοσθεί όλα τα παραπάνω αναφερόμενα στις παρ.1,2,3,4,5 και 6 που αφορούν βέβαια το συγκεκριμένο στάδιο εργασιών.

    Οι υπηρεσίες σας υποχρεούνται από 1-4-91 και μετά την υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών (αίτησης, δηλώσεων) να θεωρούν το στέλεχος της άδειας για προσωρινή σύνδεση με ΔΕΗ και Υδρευση αναφέροντας το παρόν έγγραφο.

    Επίσης παρακαλούνται να τηρούν αρχείο των θεωρημένων στελεχών καθώς επίσης και των υπευθύνων δηλώσεων σύμφωνα με τον Ν-1599/87 των ιδιωτών μηχανικών, ούτως ώστε, ανά πάσα στιγμή να εφαρμόζεται η παρ.2 του άρθ-9   του Ν-1512/85.

    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

    Α) ΔΙΚΑΙΟΛOΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

    1. Εργοταξιακή παροχή

        α. Φωτοαντίγραφο της Αδειας Οικοδομής θεωρημένο από την Πολεοδομία για Εργοταξιακή παροχή (βάση του Ν-1512/85).

        β. Συνενόηση με τον ηλεκτρολόγο σας,τι παροχή θέλετε μονοφασική ή τριφασική και με τι ασφάλειες.

    2. Οριστικές παροχές από μία (1) (μεμονωμένη), έως και τέσσερις (4)

        α. Φωτοαντίγραφο της Αδειας Οικοδομής επικυρωμένο από αστυνομία, ή από δικηγόρο, ή από Πολεοδομία, ή από συμβολαιογράφο.

        β. Για οικοδομή μέχρι 2500 μ3 (έκδοση Αδείας από τον 9/1982 και μετά).

        Ι. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν-1599/86 από το Μηχανικό σας για την εξάντληση του συντελεστή δόμησης και πόσος είναι ο ολικός όγκος της οικοδομής μετά την εξάντληση του Σ.Δ.

        ΙΙ. Για οικοδομή πάνω από 2500 μ3 'Εγγραφο που σας έχει σταλλεί από το τμήμα Υποσταθμών της ΔΕΗ (Αριστείδου 5) (απαλλακτικό υποσταθμού).

        γ. Συνενόηση με τον ηλεκτρολόγο σας, τι παροχές θέλετε μονοφασικές ή τριφασικές και με τι ασφάλειες.

        Σε περίπτωση ανελκυστήρα και οποιουδήποτε άλλου κινητήρα να ξέρετε την ισχύ του κινητήρα σε ΗΡ και το ρεύμα εκκινήσεως του μεγαλύτερου.

    3. Οριστικές παροχές άνω των τεσσάρων (4).

        Οτι χρειάζεται και στην παράγραφο 2 και επιπλέον:

        α. τοπογραφικό: Με σφραγίδα και υπογραφή Μηχανικού.

        β. Κάτοψη του χώρου που θα μπουν οι μετρητές: Με σφραγίδα και υπογραφή Μηχανικού.

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για παροχή με ασφάλειες μεγαλύτερες από (3Χ35Α) πρέπει να μας προσκομίσετε βεβαίωση ηλεκτρολόγου που να φαίνονται αναλυτικά τα φορτία της παροχής που ζητάτε.

    Β) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ   

        1. Θεωρημένη Αδεια Οικοδομής σύμφωνα με το Ν-1512/85 (τελικός έλεγχος Πολεοδομίας).

        2. Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη.

        3. Βεβαίωση του οικείου Δήμου ή Κοινότητας με την επιφάνεια του ακινήτου.

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση εργαστηρίου ή βιοτεχνών θα πρέπει να προσκομίσετε και άδεια λειτουργίας από τη Νομαρχία Αττικής Δ/νση Βιομηχανίας.

Εγγρ-71755/90

Η παρούσα Εγκύκλιος δεν εφαρμόζεται σε Παραδοσιακούς Οικισμούς και Διατηρηταία Κτίσματα. (Βλέπε Εγκ-86808/91 ).

Βλέπε και Εγγρ-1001172/1037/28-1-04 (Υπουργείου Οικονομικών) Προσωρινή ηλεκτροδότηση αυθαιρέτων κτισμάτων με βάση το Ν-3212/03http://www.topoexperts.gr/Services/Έκδοση_Οικοδομικών_Αδειών

www.topoexperts.gr