Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

Βασικές αλλαγές στην ρύθμιση αυθαίρετου κτίσματος

          Το ΦΕΚ 24 Α/13-2-2012 του Ν.4042/12  περιέχει μεταξύ άλλων και αλλαγές για την διαδικασία ρύθμισης των αυθαιρέτων.
Οι βασικές αλλαγές που προβλέπονται με τη ρύθμιση αυτή είναι:

·                     Μείωση της τιμής ζώνης για τα εκτός σχεδίου ακίνητα και για την νησιωτική Ελλάδα όπως είχε γίνει με την Ηπειρωτική.
·                     Τροποποίηση  των δόσεων αποπληρωμής του προστίμου από 36 σε 48.
·                     Ρυθμίζονται οι περιπτώσεις Δήμων που έχουν στα όρια τους μικρές ζώνες με τιμή ζώνης άνω το 2.200 €. Για τις περιοχές αυτές και εφόσον οι ζώνες με τιμή ζώνης μεγαλύτερη των 2.200 € δεν ξεπερνούν το 10% της έκτασης του Δήμου θα ισχύει η μειωμένη τιμή ζώνης (600 € για την Αττική). Παράδειγμα αυτής της ρύθμισης αποτελεί ο Δήμος Κορωπίας Αττικής.
·                     Ρυθμίζονται οι περιπτώσεις διαφορετικής διαρρύθμισης διακεκριμένης αυτοτελούς οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας από αυτήν που προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας καθώς διευκρινίζεται ότι δεν συνιστούν αυθαίρετες κατασκευές. Αν έχουν επιφέρει τροποποίηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, υπάγονται στην κατηγορία 13 του πίνακα του Παραρτήματος του ν. 4014/2011 και ως ειδικό πρόστιμο καταβάλλεται εφάπαξ, εντός της προθεσμίας της πρώτης δόσης, το ποσό των 500 ευρώ και δεν καταβάλλεται παράβολο.
·                     Η ηλικία της αυθαίρετης κατασκευής θα μπορεί πλέον να αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και τεχνική έκθεση του μηχανικού, μόνο εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία που να μπορούν να αποδείξουν την ηλικία.


www.topoexperts.gr/Services/Ρύθμιση_Αυθαιρέτων_Κτισμάτων

www.topoexperts.gr